Головна    Новини    Фотогалерея    Відео    Контакти   
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
    Джерела інформації для дистанційного навчання
  Електронні бібліотеки
  ЗНО-2021
  Навчальні матеріали для педагогів
  Навчальні матеріали для учнів
  Про нас
    Державні закупівлі
    Історія
    Напрямки роботи
  ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
    Діяльність в умовах карантину(COVID-19)
    Оголошення
  Навчальна діяльність
    Наукова діяльність
    Міжнародні проекти
    Науково-дослідна робота
  Виховна робота
    Система виховної роботи
      Національно-патріотичне виховання
    "СОКІЛ"("ДЖУРА")
    Правове виховання
    Протидія булінгу
  Досягнення колективу
    Досягнення членів педколективу
    Робота з обдарованими учнями
  Культура і спорт
  Абітурієнтам
    Професії
      Професійні конкурси
      Співпробітництво та профорієнтаційна робота
    Вимоги по професіях
    Умови вступу
    Документи для вступу
    Медичні документи
    Питання для співбесіди
  Курсова підготовка
  Учням
    Правила
  Робота з батькам
  Як нас знайти

Правила внутрішнього розпорядку

Вищого професійного  училища


Одеське Вище професійне училище є державним вищим професійно-технічним закладом освіти, яке здійснює підготовку та перепідготовку фахівців для підприємств торгівлі і харчування.
Права та обов'язки учнів визначаються законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положеннями "Про ступеневу професійно-технічну освіту", "Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах" іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти.

Права, обов’язки, відповідальність та соціальний захист учнів, слухачів училища.

1. Учні Училища - це випускники базової чи повної загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до Училища для навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.
      Слухачі училища - це особи, зараховані до Училища для навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.


2. Учні, слухачі училища мають право на:
 - вибір профілю, форм навчання, індивідуальних програм занять, предметів з числа дисциплін, які зазначені навчальними планами для вільного вибору;
 - обрання до Ради училища, інших органів самоврядування;
 - отримання підготовки, яка відповідає сучасним вимогам підприємств галузі;
 - користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою училища;
 - отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 - участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, організації дозвілля;
 - безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
 - складання дострокових іспитів, заліків при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними програмами та у порядку, встановленому в училищі, складання повторних іспитів не більш як з двох предметів;
 - канікули згідно графіку навчального процесу;
 - поновлення у складі учнів училища у зв'язку із відрахуванням за поважних причин (станом здоров'я, сімейними обставинами, призовом до лав збройних сил України та з інших поважних причин);
 - учні, що навчаються за державним замовленням, забезпечуються стипендією у встановлених розмірах та порядку, передбаченому законодавством для училищ профтехосвіти;
 - учні, які потребують підвищеного соціального захисту забезпечуються безкоштовним харчуванням, одягом або грошовим відшкодуванням, передбаченими законодавством на ці витрати;
 - учням видаються учнівські квитки;
 - медичне обслуговування учнів, слухачів здійснює державний лікувальний територіальний заклад Міністерства охорони здоров'я );
 - роботи, виконані учнями, слухачами під час виробничого навчання, практики на підприємствах оплачуються підприємствами за діючими нормативами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням встановлених на підприємствах коефіцієнтів, доплат і надбавок до заробітної плати; ці кошти може отримувати училище;
 - учні, слухачі можуть брати участь у суспільно-корисній праці в позаурочний час;
 - учням, слухачам встановлюються заохочення за успіхи в навчанні, оволодінні професією, активну участь у виробничій діяльності, художній самодіяльності, технічній творчості та інші досягнення: подяка, грамота, занесення до Книги пошани, цінний подарунок, грошова премія, екскурсійна путівка тощо;
 - слухачі, учні мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.


3. Учні, слухачі училища зобов'язані:
 - опанувати знання, вміння, здобути практичні навички сучасних методів роботи;
 - підвищувати свій гуманітарний та загальнокультурний рівень, знати українську культуру та історію, володіти державною мовою, загальнолюдськими духовними цінностями;
 - відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати в установлені терміни усі види завдань, які передбачені навчальними планами і програмами;
 - дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку Училища, трудової дисципліни, вимог гігієни та охорони праці;
 - дотримуватись встановленого порядку роботи училища:
 початок занять виробничого навчання – відповідно графіку роботи навчально-виробничих баз, підприємств;
 
початок теоретичного навчання о 8.30;
уроки проводити по 45 хвилин з перервами від 5 до 20 хвилин.

- дотримуватись чинного законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
- дбати про підвищення авторитету Училища, гідно нести звання його учня, слухача, поважати людську гідність викладачів, майстрів виробничого навчання, всіх інших працівників училища;
- постійно прагнути до морального та фізичного вдосконалення;
- брати активну участь у суспільно-корисній праці, громадському житті Училища та навчальних магазинів виробничого навчання і практики;
- дбайливо і охайно ставитись до обладнання, устаткування, електронно-обчислювальної техніки, книжкового фонду та Іншого майна, яке належить Училищу, навчально-виробничим магазинам.
4. За завдану матеріальну шкоду внаслідок навмисного шкідливого вчинку, безвідповідального ставлення до інвентарю, обладнання та інше, на винну особу може бути покладено відшкодування збитків в установленому законом порядку.
5. Заборонено палити, вживати наркотичні засоби, розпивати спиртні напої в Училищі, навчально-виробничих базах.
6. За систематичне порушення Положення про училище, невиконання Правил внутрішнього розпорядку та обов'язків до учнів можуть бути застосовані заходи впливу: попередження, догана, відрахування з училища.

7. Учні можуть бути відраховані з училища за:
- власним бажанням;
- незадовільну успішність, поведінку;
- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
- за станом здоров'я на підставі медичних довідок;
- за невиконання умов договору (контракту) щодо оплати за навчання;
- вироком суду, що вступив у законну силу;
- грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Училища (за погодженням з Радою Училища).

8. За успіхи в навчанні та активну участь у суспільно-культурній роботі учням, слухачам встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.
9. Працевлаштування випускників відбувається відповідно до чинних нормативних актів про працю та зайнятість населення.
10. Керівництво виховною роботою в групах покладається на класних керівників, визначених за наказом директора Училища з числа викладачів і майстрів виробничого навчання.

На початок сторінки>>>